Katalog T-35   STANFORD-BINETOVA INTELIGENČNÍ ŠKÁLA – IV.REVIZE

R. L. Thorndike, E. P. Hagenová, J. M. Satter (USA) , úprava: V. Smékal
Popis testu:
Čtvrtá revize je moderní inteligenční test, který vychází ze 3. revize, formy L - M z roku 1960 v tom, že pokrývá to stejné věkové rozpětí (od 2 let do dospělosti), zahrnuje úkoly toho stejného typu a u zkoušeného se zjišťuje bazální (začátek testu) a nejvyšší úroveň, kde testování končí.
Odlišuje se v tom, že úkoly jsou seskupeny do 15 subtestů: Slovník, Paměť na korálky, Počty, Paměť na věty, Analýza vzorů, Chápání, Absurdnost, Paměť na čísla, Napodobování, Paměť na předměty, Matice, Číselné řady, Skládání a stříhání papíru, Verbální vztahy a Tvoření rovnic. Ze získaného skóre subtestu je možné vypočítat nejen celkové IQ (všeobecný - g faktor) a IQ jednotlivých subtestů (specifické faktory), ale i skóre ze čtyř širších oblastí: Verbální usuzování, Abstraktně-vizuální usuzování, Kvantitativní usuzování a Krátkodobá paměť.
Vstupní test - Slovník, je pro tuto verzi nově vypracován a využívá se k určení vstupní úrovně zkoušeného, ze které se vychází při podávání všech ostatních subtestů. Úkoly v subtestech jsou uspořádány podle obtížnosti.

Čtvrtá revize Stanford-Binetovy škály má v porovnání s předcházející škálou mnohé přednosti:
a) šířeji postihuje poznávací schopnosti a kapacitu zkoušeného
b) má pružnější administraci
c) má větší reliabilitu a přesnost v testovém skóru.

Tato revize slouží zejména následujícímu účelu:
1. Pomáhá odlišit mentálně retardované od žáků se specifickými poruchami v učení.
2. Umožňuje psychologovi a učiteli porozumět příčinám těžkostí konkrétního žáka v učení.
3. Pomáhá identifikovat nadané žáky.
4. Umožňuje zkoumat vývin kognitivních schopností od raného věku do dospělosti.
Použití: individuální, od 2 let do dospělosti
Čas potřebný k administraci: 45 - 60 minut, u zkrácených forem kratší dobu.
Součásti testu: Příručka, Knihy úloh 1-4, Pomůcky, Záznamový archy
Složení PK: Knihy úloh 1-4, příručka, pomůcky a záznamové archy
Složení S: 50 ZA


[ objednat ]