Katalog T-138   ZKOUŠKA ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

† Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)
Popis testu:
Nejde o zkouškou inteligence, pouze o měřítko znalostí dítěte, které v rámci svých schopností získalo. Výsledek závisí jak na kvalitě informací, které se dítěti nabízejí, tak na jeho zájmu, zvídavosti i celkové vývojové úrovni. Inspirací pro sestavení zkoušky znalostí bylo "Informatorium školy mateřské" J.A.Komenského, ale i novější zdroje, především psychodiagnostické metody založené na hodnocení míry informovanosti, např. Jiráskův test DOI. Zkouška obsahuje 40 otázek rozdělených do 10 kategorií, které jsou věnovány orientaci v oblasti společnosti, počtu, času, znalosti zvířat, rostlin, pohádek, domácích činností, různých běžných nástrojů, zaměstnání a volnočasových aktivit. Otázky jsou formulovány tak, aby bylo dítěti jasné, na co se examinátor ptá a aby odpověď mohla být jednoznačná. Je užitečná především tehdy, pokud chceme zjišťovat nejenom úroveň rozumových schopností dítěte, ale i míru uplatnění těchto schopností v daném prostředí. Je vhodná jako verbální doplněk neverbálního screeningu školní zralosti. Lze ji použít i u vývojově opožděných či mentálně postižených dětí, jejichž mentální věk dosahuje do tohoto pásma, při vyšetření výchovně zanedbaných dětí, kde slouží jako míra podnětového deficitu (díky srovnání výsledku v této zkoušce s úrovní celkové inteligence), jako součást testové baterie u hyperaktivních dětí se syndromem ADD/ADHD, které mohou mít díky své zvídavosti dostatek informací, i když spíš útržkovitých, ale budou mít potíže je adekvátně uplatnit. Získaný výsledek je vždycky nutné hodnotit v kontextu s ostatními nálezy a poznatky, které o dítěti získáme.
Použití: individuální, od 4 do 7 let
Čas potřebný k administraci: 10-15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS
Složení S: 100 TS


[ objednat ]