Katalog T-220   ŠKÁLA SOCIÁLNÍ ATMOSFÉRY VE SKUPINĚ

T. Kollárik, V. Černý, E. Letovancová, E. Poliaková, A. Ritomský (SR)
Popis testu:
Škála sociální atmosféry ve skupině je zaměřená na diagnostikování sociální atmosféry v pracovní skupině. Sociální atmosféru chápeme jako reálně existující vnitřní strukturovaný fenomén, znak skupiny, který má přímou souvislost se spokojeností členů skupiny a jejím působením (výkonnost, stabilita, konflikty a pod.). Teoretickým základem její struktury je vlastní koncepce autorů metody, která zvýrazňuje tři roviny sociální atmosféry:
1. Celková sociální atmosféra, která je sycena
2. Faktory sociální atmosféry:
a/ činnostně - morálním (5 dimenzí: Kooperace, Komunikace, Styl řízení skupiny, Vztah k
práci, Zaměřenost na úspěch)
b/ emocionálně - sociálním (5 dimenzí: Psychologická atmosféra, Mezilidské vztahy, Zralost -
rozvoj skupiny, Sociální začleněnost, Spokojenost)
3. Dimenze sociální atmosféry, které sytí výše uvedené faktory:
Tato dotazníková metoda je založena na systému výpovědi (ano - ne) na verbálních výrocích, týkajících se vlastní pracovní skupiny probandů. Celkově metoda spĺňa psychometrická kritéria, která se ověřovala v rámci standardizace postupem položkové analýzy, ověření reliability a potvrzení validity.
Vyhodnocení výsledků je nenáročné a dělá se pomocí šablony. Získaný hrubý skór pro každou dimenzi se provádí podle norem na vážený skór. Platí to jak pro individuální hodnoty (tzv. individuální diagram), tak i pro hodnoty v rámci celé skupiny (tzv. skupinový diagram). Při skupinovém použití je možné získat také míru homogenity - variability hodnocení dimenzí v rámci skupiny a to aplikací vzorců, uvedených v příloze. Pro zaznamenání různých indexů sociální atmosféry jsou k dispozici výše uvedené formuláře. Použití různých údajů o skupině závisí na cíli a poslání použití škály. Vyhodnocení výsledků je poměrně jednoduché, časově nenáročné.
Škálu je možné použít na diagnostiku jednotlivce a skupin i na výzkumné účely. V obou případech poskytuje údaje o aktuální sociální atmosféře v konkrétní pracovní skupině a její hodnocení.
Primárně vyjadřuje úroveň sociální atmosféry a jejich složek z pohledu členů skupiny, kteří jsou objekty i subjekty dění v určitém sociálním systému. Sekundárně vyjadřuje i úroveň subjektivního prožívání a vyrovnání se jednotlivce s danou sociální atmosférou - může to být ukazatelem adaptace jednotlivce na konkrétní skupinu, shodu nebo rozpor mezi vlastními představami, očekáváními směrem k sociální atmosféře. Celkově získané hodnoty umožní diagnostikovat úroveň: celkové sociální atmosféry (1), jejich faktorů (2) a dimenzí (5+5).
Použití: individuální i skupinové, u dospělé populace
Čas potřebný k administraci: bez časového omezení
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch, Diagramy (skupinový-individuální, diferenční), Vyhodnocovací arch, Šablona Test je ve slovenském jazyce.
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 VA, 100 ZA, 100D/skup.-indiv., 100 D/difer., Š
Složení S: 100 VA, 100 ZA, 100D/skup.-indiv., 100 D/difer.


[ objednat ]