Katalog T-198   OPAKOVATELNÁ BATERIE PRO VYŠETŘENÍ NEUROPSYCHOLOGICKÉHO STAVU – RBANS

Ch.Randolph (USA), upr. L. Krámská, M. Preiss
Test je připravován k vydání!
Popis testu:
RBANS je krátká, přenosná metoda na vyšetření neuropsychologického stavu. Proto je velmi vhodná pro psychologická vyšetření v náročných klinických podmínkách. Tato testová baterie je snadno použitelná pro screening kognitivního deficitu v akutní péči (na oddělení jednotek intenzivní péče), pro detailní sledování úzdravy pacientů v průběhu rehabilitačních programů, pro popis progredujících změn u degenerativních onemocnění a všude tam, kde vzhledem k náročnosti podmínek není možné administrovat “klasické” psychologické metody. Ačkoli byla RBANS původně vytvořena na hodnocení demence, je velmi užitečná pro screening neurokognitivního stavu i u mladších pacientů. Metoda poskytuje vyšetření a popis několika oblastí kognitivního fungování a stanovení profilu jednotlivých domén pomocí 12 subtestů: Učení seznamu slov, Paměť pro příběhy, Obkreslování figury, Orientaci, Číselný rozsah, Kódování, Pojmenování obrázků, Verbální fluenci, Vybavení seznamu slov, Rozpoznání zapamatovaných slov, Oddálené vybavení příběhů a Figury. RBANS je individuálně administrovaný test, který napomůže klinikům přesně stanovit neuropsychologický stav dospělých pacientů ve věku od 20 do 89 let, s neurologickými chorobami rozličné etiologie - demencemi, traumatickým poškozením mozku či subarachnoidálním krvácením, ale i s psychickými poruchami, jako je deprese či schizofrenie. Dostává se tak klinickým psychologům do rukou metoda, hodnotící snadno a rychle obdobné kognitivní oblasti, jak obsahově, tak strukturálně, jako ve Wechslerových škálách. Účelem metody je maximálně zvýšit spolupráci a výkon pacienta a minimalizovat vliv únavy, proto celková doba testování činí 30 minut. Test má navíc dvě paralelní formy, umožňující sledování pacientova stavu v průběhu času.
Použití: individuální, od 20 do 89 let
Čas potřebný k administraci: 30 min


[ objednat ]