Katalog T-267   OBRÁZKOVÝ TEST PROFESIONÁLNÍ ORIENTACE – OTPO

A. Mezera (ČR)
Test je připravován k vydání!
Popis testu:
Obrázkový test profesní orientace navazuje na velmi originální přístup k měření profesních zájmů rozvíjený Johnem L. Hollandem od počátku 90. let minulého století pod názvem Self-Directed Search, kdy žáci sami provádějí pod vedením poradenského psychologa, výchovného poradce či učitele administraci, skórování i interpretaci výsledků v obrázkovém testu a používají při tom Hollandova klasického hexagonálního interpretačního schématu RIASEC. Obrázkový test profesní orientace (OTPO) je zaměřen na profesní či studijní orientaci žáků základních a středních škol.
Test se tedy neorientuje dominantně na výběr konkrétní profese, povolání, ani odborné předprofesní přípravy, kterou by měl žák ve fázi rozhodování zvolit a následně absolvovat.
Obrázkový test, který obsahuje pro účely skupinové administrace testový sešit se 114 různými profesemi (resp. 114 karet umožňujících individuální administraci a explorační rozhovor), vykazuje v mnoha směrech charakteristiky dotazníkové metody, ale současně překonává řadu omezení, které tuto diagnostickou metodu provázejí.
Test je tedy schopen poměrně stabilně diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání, která se nacházejí v příbuzné vertikální a horizontální profesní oblasti. Vcelku je použití OTPO možné chápat jako jeden z významných, ale stále jen dílčích zdrojů informací, které jsou schopny diagnosticky zachytit základní profesní či studijní orientaci žáků. Ta se pak může stát východiskem nejen pro stanovení řady hypotéz a alternativ možného řešení profesní volby žáka, ale zejména pak v didaktické etapě možného použití OTPO nosným základem pedagogické práce se žákem. Teprve v didaktické části testu však žák je schopen s pomocí řady dalších kritérií určit či odhadnout úroveň odborné náročnosti určité skupiny preferovaných oborů (profesí), pro které je charakteristická jistá horizontální úroveň, která je obvykle vymezena délkou odborné přípravy na určitou skupinu povolání. Součástí obrázkového testu je totiž nejen diagnostický test, ale i soubor didaktických her, jejichž cílem je konfrontovat aktuální aspirace žáků s komplexem mnoha požadavků, nároků a podmínek, které jsou s výkonem určité skupiny profesí nutně spojeny a které mají přímý vztah k volbě povolání a orientační analýze profesního zaměření mnoha oborů vyskytujících se na současném trhu práce.
Svou platnost má didaktická část testu zejména u žáků, kteří nevykazují výrazné profesní zaměření v žádné ze sledovaných oblastí.
S obrázkovým testem profesní orientace mohou pracovat nejen psychologové v PPP, ale zejména výchovní poradci, školní psychologové a učitelé na II. stupni základní školy, například v rámci orientačního vyšetření žáků při jejich první směrové volbě v 7. a 8 ročníku ZŠ. Získané výsledky mohou pomoci všem uvedeným skupinám odborných pracovníků nejen při diagnostice profesní orientace žáků ve vyšších ročnících II. stupně základní školy, ale i při získávání informací o individuálních rozdílech žáků v jejich v motivačních a zájmových dispozicích.
Vydání Obrázkového testu profesní orientace koresponduje s nedávno vydanou vyhl. MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která v rámci kariérového poradenství svěřuje do standardní odborné kompetence výchovných poradců základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků.
Použití: Individuální i skupinové, pro žáky 7.-9. ročníka ZŠ a studenty středních škol
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch, Abecední seznam 500 profesí, Didaktické hry 1.část (Herní plán 1-6), Didaktické materiály (Nástenné schéma)


[ objednat ]