Spoločnosť


Směrnice činnosti Rady expertů

Rada expertů je poradním orgánem vydavatelství Psychodiagnostika, s.r.o. Brno. Tvoří ji vědečtí pracovníci ­ psychologové, kteří mají velké zkušenosti a odborné znalosti v různých oblastech psychologie a psychodiagnostiky.

Činnost Rady expertů:


1. Rada expertů kvalifikovaně posuzuje a usměrňuje ediční činnost vydavatelství Psychodiagnostika, s.r.o. Aktivně se podílí na stanovení edičních plánů vydavatelství na dané období, doporučuje odborná vědecká kritéria, které každý psychodiagnostický test musí obsahovat, než bude vydán. Tyto odborné kritéria jsou upravena zvláštními směrnicemi.

2. Rada expertů iniciuje sestavování návrhů standardního vybavení psychologických pracovišť v ČR psychodiagnostickými metodami podle jednotlivých resortů a úseků psychodiagnostické činnosti. Na základě periodicky opakovaných průzkumů potřeb Rada expertů iniciuje vytváření seznamů psychodiagnostických metod, kategorizovaných na (1) základní (minimální vybavení), (2) rozšiřující a (3) prohlubující efektivitu činnosti. Na základě získaných poznatků o psychodiagnostických potřebách pracovišť dává též podněty statutárním orgánům, v jejichž kompetenci příslušná pracoviště působí, aby finančně standardní vybavení podpořily.

3. Rada expertů dále organizuje semináře pro odborné psychology a jiné uživatele psychodiagnostických metod (pedagogů a pod.) za účelem seznámení se s používáním nově vydávaných náročných metod.

4. Rada expertů dle uvážení vytváří odborné vědecké komise podle povahy problému, který bude nutné řešit.

5. Pro testy domácí provenience Rada expertů doporučuje oponenty, pro testy zahraniční provenience schvaluje překladatele, doporučuje a schvaluje upravovatele testů zahraničního původu a rovněž doporučuje rozsah úpravy a standardizace konkrétní psychodiagnostické metody.

6. Rada expertů doporučuje prostřednictvím své odborné komise pro standardizaci konkrétní standardizační postupy pro testy připravované k vydání a pro testy již vydané, které standardizaci nemají provedenou na žádoucí úrovni – a to jak u testů domácího tak zahraničního původu. (nutný počet probandů, položková analýza, reliabilita, validita, normy apod.).

7. Členové Rady expertů se ve své činnosti opírají o aktuální odborné poznatky a pravidla tvorby a standardizace psychodiagnostických metod, vycházejí z etického kodexu EFPA a respektují zásadu důvěrnosti jednání Rady.

8. Rada expertů je složena z předních českých odborníků v psychologii a psychodiagnostice. Schází se podle potřeby, nejméně však 3x do roka.