Výzva na spoluprácu


Výzva na spoluprácu

Vzhľadom na to, že Psychodiagnostika, a.s. Bratislava pripravuje so súhlasom autorovupravovateľov rozsiahlu štandardizáciu vybratých psychogiagnostických metód zahraničnej proveniencie a so súhlasom autorov reštandardizáciu vybratých psychodiagnostických metód domácej proveniencie, Psychodiagnostika, a.s. Bratislava týmto vyzýva kolegov – psychológov k spolupráci na tejto štandardizácii. Je to dlhodobý proces, v rámci ktorého sa bude Psychodiagnostika opierať o poznatky a výsledky vyšetrení týmito metódami z praxe. 

Spolupráca na tomto rozsiahlom projekte bude organizačne rozdelená na dve časti: 

1. časť – štandardizácia resp. reštandardizácia psychodiagnostických metód, ktoré už boli vydané 
V tomto prípade psychológ, ktorý bude s Psychodiagnostickou, a.s. spolupracovať, zašle výsledky svojich vyšetrení Psychodiagnostike, a.s., čo bude aj patrične honorované. Po zozbieraní dostatočného množstva výsledkov psychologických vyšetrení Psychodiagnostika, a.s. tieto vyhodnotí a spracuje celú štandardizáciu a k tomu príslušné normy. 

2. časť – štandardizácia psychodiagnostických metód, ktoré ešte neboli vydané 
V tomto prípade Psychodiagnostika, a.s. opäť v spolupráci s psychológmi, ktorí sa k nej prihlásia, spracuje projekt štandardizácie vybraných, ešte nevydaných psychodiagnostických metód. Každý psychológ, ktorý sa k spolupráci prihlási, obdrží od Psychodiagnostiky, a.s. príslušnú psychodiagnostickú metódu, s ktorou bude z poverenia Psychodiagnostiky, a.s. vyšetrovať taký počet probandov, aby na základe výsledkov týchto vyšetrení mohli byť stanovené príslušné normy pre slovenskú populácie. Táto spolupráca bude, samozrejme, takisto honorovaná. 

Po prihlásení kolegu-psychológa k tejto spolupráci bude s každým prihláseným psychológom uzatvorená príslušná dohoda o spolupráci, v ktorej budú stanovené podmienky štandardizácie ako i podmienky príslušného honorovania takejto práce. 

K tejto spolupráci sa môžete prihlásiť písomne poštou alebo e-mailom s uvedením odborného stupňa Vášho psychologického vzdelania a dĺžky praxe s psychodiagnostickými metódami. 

Psychodiagnostika a.s.  
Mickiewiczova 2 
811 07 Bratislava 
e-mail: psychodiagnostika@gtsi.sk