Projekty


Prehľad projektov


Projekty štandardného vybavenia psychologických pracovísk psychodiagnostickými metódami:

Projekt štandardného vybavenia pedagogicko-psychologických poradní psychodiagnostickými testami.
Projekt štandardného vybavenia pedagogicko-psychologických poradní psychodiagnostickými testami v maďarskom jazyku.
Projekt štandardného vybavenia špeciálno-psychologických poradní psychodiagnostickými testami.
Projekt štandardného vybavenia Referátov poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny psychodiagnostickými testami.


Štandardizácia testov :

Veľkým problémom vydávania psychodiagnostických testov zahraničnej proveniencie je ich štandardizácia na socio-kultúrne podmienky SR a ČR, a z toho vyplývajúce spracovanie príslušných noriem.
Štandardizácia vydávaných psychodiagnostických testov a vytvorenie noriem pre populáciu v Slovenskej republike a v Českej republike predpokladá zozbierať čo najväčší počet potrebných dát k ich definitívnej štandardizácii a k spracovaniu štandardných noriem.
 
V tejto súvislosti Psychodiagnostika a.s. naďalej eviduje tých kolegov – psychológov z praxe, ktorí prejavili záujem o účasť na štandardizácii vybraných psychodiagnostických testov a počítame s ich účasťou v procese štandardizácie.